و حرف غ تلوين

.

2023-06-10
    برايورين ن اضراره